Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017

Tháng Mười 5, 2017 7:01 sáng

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN                                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN QUẢNG TRUNG                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /KH-MN                                                                                       Quảng Trung, ngày 05 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

 “Học tập để phát triển quê hương, đất nước”

Thực hiện Kế hoạch số 896/KH-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2017 của UBND thị xã Ba Đồn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017; Công văn số 260/CV-PGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Ba Đồn về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017”. Trường Mầm non Quảng Trung xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 với những nội dung cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU.
 2. Mục đích.

– Nâng cao nhận thức cho CB – GV – NV trong nhà trường về học tập suốt đời và hưởng ứng tinh thần xây dựng xã hội học tập tại địa phương, chia sẻ những kinh nghiệm về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

– Giúp cho CB – GV – NV trong nhà trường nâng cao khả năng và tinh thần học tập, tìm tòi học hỏi các phương pháp tốt nhất để giáo dục trẻ thuận tiện, phù hợp với nhu cầu của từng độ tuổi.

– Tạo cơ hội cho trẻ được tham gia học tập, sinh hoạt, giúp trẻ có kiến thức, kỹ năng giao tiếp mạnh dạn, nâng cao kỹ năng sống cho trẻ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội và biết cách phòng chống các tai nạn, thương tích trong nhà trường.

 1. Yêu cầu:

– Mỗi CB – GV – NV thực hiện tốt công tác, nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc, phối hợp giữa Ban giám hiệu, Chi bộ nhà trường, Công đoàn nhà trường, Ban đại diện cha mẹ trẻ thống nhất tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” trong dịp kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam hàng năm bắt đầu từ ngày 10/10/2017 đến hết ngày 15/10/2017 với chủ đề “Học tập để phát triển quê hương, đất nước”

– Mỗi CB – GV – NV phải phát huy cao tinh thần phục vụ và đầu tư các hoạt động  cho trẻ một cách sinh động với các nội dung, hình thức phong phú, linh hoạt, đa dạng tạo động lực, cơ hội cho tất cả các độ tuổi của trẻ trong nhà trường được diễn ra sôi động, tích cực.

 1. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
 2. Thời gian “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:

– Thời gian tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” diễn ra từ ngày 10/10/2017 đến ngày 15/10/2017; các hoạt động được triển khai đến từng CB – GV – NV trong nhà trường.

 1. Lễ phát động, tổng kết

– Chương trình phát động vào sáng ngày 10/10/2017, tổng kết vào ngày 15/10/2017.

– Nhà trường triển khai cho CB – GV – NV và có kế hoạch cụ thể; khuyến khích giáo viên dành thời gian đọc sách, kể chuyện cho trẻ và việc sử dụng phương tiện dạy học giúp trẻ được “nghe sách” thường xuyên hơn.

 1. Công tác tuyên truyền giáo dục

– Nhà trường tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu trước thời gian tổ chức Lễ khai mạc 1 tuần cho đến khi kết thúc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, nội dung khẩu hiệu tuyên truyền như sau:

– Khẩu hiệu tuyên truyền (thời gian treo từ 10/10/2017 đến hết ngày 15/10/2017):

+ Học tập để phát triển quê hương đất nước

+ Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân

+ Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao

+ Học tập của người lớn làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển

– Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, hoạt động chuyên đề, tổ chức sân chơi dân gian cho các cháu ngoài trời trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” với những nội dung cụ thể thiết thực.

– Tham gia các bài viết tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của địa phương, các bài viết trên hệ thông website của trường, các tài liệu, phóng sự, bài viết tuyên truyền trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các lớp, trong nhà trường.

 1. Các hoạt động giáo dục:

– Tổ chức các chuyên đề giáo dục về sức khỏe, dân số, giáo dục pháp luật, hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy cho đội ngũ CB – GV – NV, cộng đồng, nghe thời sự chính trị…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 1. Chi bộ nhà trường, Ban giám hiệu, Công đoàn phối kết hợp triển khai đồng loạt phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” với nội dung hoạt động phong phú, đa dạng nhằm huy động sự hưởng ứng của đội ngũ CB – GV – NV tham gia. Tổng hợp kết quả hoạt động báo cáo về Phòng GD&ĐT TX Ba Đồn.
 2. Kết thúc đợt phát động vào ngày 15/ 10/ 2017. Ngày 16/10/2017 gửi báo cáo kèm theo hình ảnh hoạt động thực hiện Tuần lễ về qua Phòng GD&ĐT (kèm file điện tử hình ảnh tiêu biểu và kết quả hoạt động trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.
 3. Ban giám hiệu, Chi Bộ, Công đoàn trường Mầm non Quảng Trung triển khai và yêu cầu đội ngũ CB – GV – NV trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT TX Ba Đồn;

– Các tổ chuyên môn;

– Công đoàn, Chi đoàn│để phối hợp;

– Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Thị Giang